Pågående prosjekter

Verdier i vår tid

Følgende filosofer og skjønnlitterære kapasiteter bidrar med 18 nyskrevne tekster i boka:

Om vennskap:  Øyvind Rabbås og Marit Eikemo

Om kjærlighet: Unn Irene Aasdalen og Geir Gulliksen

Om sannhet: skriver Lars Fr. Svendsen og Trude Marstein

Om takknemlighet: skriver Inga Bostad og Gaute Heivoll          

Om nøkternhet: skriver Ole Martin Moen og Selma Lønning Aarø

Om medfølelse: skriver Arne Johan Vetlesen og Merethe Lindstrøm

Om tilgivelse: Henrik Syse og Tove Nilsen

Om toleranse: Einar Øverenget og Ida Hegazi Høyer

Om respekt: Elin Svenneby og Thorvald Steen

I 2019 er det 200 år siden ordenen ble stiftet i Baltimore, USA. 100 år senere kom Odd Fellow-ordenen til Norge. Dette skal markeres, bl.a. med et akademi ved boklanseringen i april 2019.

Dinamo Forlag er blitt engasjert av Odd Fellow-ordenen til å utgi en bok som drøfter ordenens verdier. Det skal ikke være en tradisjonell, gjennomillustrert jubileumsbok. Hensikten med boken er å utgi en lese- og refleksjonsbok, en bok som setter vesentlige verdier på dagsorden.

Odd Fellow-ordenens tre grunnverdier er VENNSKAP, KJÆRLIGHET og SANNHET. Disse kalles «De tre kjedeledd» og vil være overordnet tematikk i boken. I tillegg skal utgivelsen omhandle: takknemlighet, nøkternhet, medfølelse, tilgivelse, toleranse og respekt.

Å sette verdier ut i livet er et kjennetegn ved denne ordenen.

  • Gode formål i ord må få konsekvenser i praktisk handling (etikk).
  • Sannhet må erfares (erkjennelse/selvutvikling).

Boken skal behandle verdiene (og fenomenene) nevnt over og sette dem i en historisk kontekst, men vekten skal legges på relevansen av dem i vår samtid. Hvordan står det til med vennskap, kjærlighet, sannhet, ydmykhet, nøkternhet, medfølelse, tilgivelse, og respekt i dag? En «situasjonsrapport» …

Det er en målsetting at boken kan bidra til debatt og økt toleranse. I en tid hvor selvsentrering, speilingshunger og egosentrisme tar stor plass, fordommer får grobunn osv., trenger vi kunnskap og rike, utvidende perspektiv.

Boken skal kommuniserer store og essensielle temaer på en tilgjengelig måte.

***

Vi ser for oss at den beste måten å få til en slik bok på, er ved å engasjere filosofer og  skjønnlitterære forfattere.Vi har engasjert profilerte fagfilosofer og skjønnlitterære forfattere.

Filosofene vil kunne by på teoretisk refleksjon og historisk kontekstualisering.

De skjønnlitterære forfatterne vil kunne beskrive fenomenene i en litterær form – hvordan vennskap, kjærlighet, sannhet, takknemlighet, nøkternhet, medfølelse, tilgivelse, toleranse og respekt viser seg i livene våre.

Boken vil få to forfattere pr. emne. Hvert emne blir behandlet av én filosof og én skjønnlitterær forfatter. Ni kvinner og ni menn.

Essay og novelle er formatet.

Boken utkommer våren 2019.

***

Odd Fellow-ordenen står bak humanitære fond og landssaker

Med jevne mellomrom arrangeres såkalte landssaker, hvor alle landets loger går sammen om en felles oppgave. I årenes løp har det vært skaffet til veie betydelige beløp, som kommer forskjellige humanitære formål til gode.
Av senere Landssaker kan nevnes: 

Odd Fellows Forskningsfond for Multippel Sklerose-sykdommen samt Asta og Mikael Aksdals Fond for Medisinsk-Vitenskapelig forskning, som deler ut flere hundre tusen kroner årlig i stipendier til forskning.

Det kan i tillegg nevnes at Storlogens Humanitære Fond årlig deler ut midler til landsdekkende humanitære tiltak.

 

Bærum gjennom 75 år

Fra 1945 til i dag har Bærum utviklet seg fra en landkommune med 30 000 innbyggere til en moderne storkommune med 130 000 innbyggere. Stikkordene har vært vekst og vern.

Det betyr at område etter området har skiftet karakter, men alltid med en fast forankring til fortiden. For Bærum har det vært viktig både å ta vare på og utvikle egen identitet. Gjennom de store boligbyggeløftene i 1950-, 1960- og 1970-årene var det en reell frykt for at Bærum skulle bli en sovekommune uten andre tilbud enn et nyansert boligmarked. Men ledende politikere ville det annerledes − man arbeidet intenst for en balanse mellom befolkning og arbeidsplasser. Næringslivet svarte opp med å etablere seg i Bærum, og i dag er det godt over 100 prosent arbeidsplassdekning. Det betyr at flere reiser til enn fra kommunen for å gå på arbeid.

  1. mai 2020 er det 75 år siden freden. Gjennom alle disse årene har Bærum opplevd vekst. Ferdselsårene ble modernisert og effektivisert, Bærum fikk en mulighet for å styre utviklingen inn mot de store trafikkårene. Kolsåsbanen, jernbanen, E18 og E16 ble skjellsettende. De bidro til at Bærum ble en populær etableringskommune, både for familier og næringsliv.

«Langsomt blir alle ting til», skriver Inger Hagerup. Sånn også i Bærum, selv om mange mener at kommunen lett kunne fått voksesmerter.

Befolkningen er ung, dermed er røttene grunne. Mange forsøker å tegn et karikert bilde av en kommune for de velutdannede, velbeslåtte og overfladiske. Det er på ingen måte noen fyllestgjørende karakteristikk.

I dag er Bærum et allsidig og nyansert fellesskap. Båret frem av trygge oppvekstmiljøer, et mangfoldig næringsliv, landsledende skoler, eldreomsorg i Norges-toppen, idretts- og kulturliv med sydende aktivitet og mange nasjonale og internasjonale enere.

Kommunen limes sammen av sterke miljøer, men har i mindre grad klart å fjerne sjablongmessige merkelapper som settes på kommunen og kommunens innbyggere. Identitet bygger på stolthet og kunnskap – og respekt fra omverdenen.

Bærum kommune har i etterkrigstiden vært preget av et stabilt styre – og administrativ og politisk kontinuitet. Formannskapsmodellen har gitt bred deltagelse og konsensus rundt de vesentligste beslutningene. Den sterkeste motstanden har kommet fra posisjonspartiets indre opposisjon og ikke fra politiske motstandere.

Boken vil organiseres kronologisk tiår for tiår. Men som en vertikal dimensjon vil boken inneholde en rekke historier, blikk utenfra på Bærum, noen kuriosa samt både lokale personligheter og «rikskjendiser». Vi vil engasjere en håndfull skjønnlitterære «bæringer» til å krydre boken.

Boken vil utkomme 8. mai 2020

Gjennomill. dokumentar- og praktbok